Политика на фирмата

 1. Имотът не може да се използва от клиента наемател с търговска цел. Не се допуска настаняването на животни и птици.
 2. Абсолютно се забранява съхраняването и използването на леснозапалими, взривоопасни или радиоактивни вещества в апартамента и сградата.
 3. Настаняването се извършва след 14:00 ч. и преди 17:00 ч. След 17:00 ч. настаняване се прави с предварителна уговорка и такса в размер на 5 лв. При настаняване се изисква валидна лична карта на лицата, които ще пребивават в стаята/апартамента. Настаняване преди 12:00ч. е възможно с предварителна уговорка + 10% от наема за вечер.
 4. Нощувките се заплащат предварително по банкова сметка или в деня на настаняване – в брой.
 5. Клиентът наемател няма право да преотстъпва или преотдава наетия имот на трети лица.
 6. Не се допускат шумни прояви и смущаване спокойствието на останалите живущи в сградата.
 7. Ако бъде установено, че в имота са се настанили повече от уговорения брой лица, фирмата има право да прекрати преждевременно договора за наем и да отстрани незабавно клиента от имота, като задържи всички платени от него суми.
 8. Освобождаване на стаята (апартамента): До 12:00 часа в деня, следващ последната платена нощувка. В случай на забавяне от страна на клиента, то той дължи неустойка в размер на наемната цена.
 9. При предсрочно освобождаване на стаята / апартамента, клиента наемател дължи неустойка в размер на половината от предплатения наем.
 10. Отказ от резервация можете да направите само ако сте уведомили представител на фирмата поне 24 часа предварително, като предплатения наем ще Ви бъде възстановен в пълен размер. В противен случай – половината от предплатения наем остава в полза на фирмата, а другата половина ви се връща.
 11. При предварителна уговорка, представител на фирмата може да Ви посрещне на мястото на Вашето пристигане срещу допълнително заплащане.

 

Downloaded from 96DoWn.com